Kỳ thi TOEFL là chữ viết tắt Test of English as a Foreign Language là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh quốc tế của...